Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Δ0ΥΟΡ1Θ-ΟΙΑ
Απόρριψη αιτήματος συμψηφισμού δαπανών έργων υποδομής με αναλογικά μισθώματα λατομείου αδρανών υλικών εντός του Λατομικού χώρου Καντάνου, στη θέση «Κακόσκαλα» Δ. Καντάνου-Σελίνου Ν. Χανίων, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε.».
07-02-2019 12:36:26    07-02-2019 12:36:26      3067 Π.Ε.
ΨΩΖΡΟΡ1Θ-ΚΑΗ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, του έργου: «κατά μήκος τομή οδοστρώματος μήκους 1.800 m για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εθνικής οδού Παζινός - πύλη αεροδρομίου Σούδας στην περιοχή του Ακρωτηρίου – Δ.Ε. Ακρωτηρίου»» της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.
07-02-2019 12:07:30    07-02-2019 12:07:30      198
ΩΓΦΓΟΡ1Θ-Μ72
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας, (εκ περιτροπής κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη), της Ν.Ε.Ο. (ΒΟΑΚ) στη θέση Σταλός του Δ. Χανίων
05-02-2019 12:03:04    05-02-2019 12:03:04      261
Ψ7Ε6ΟΡ1Θ-ΔΜ9
Έγκριση της με αρ.751/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορία σε διάφορες οδούς του Δήμου Ηρακλείου
04-02-2019 12:15:37    04-02-2019 12:15:37      2702/18/23-01-2019
ΩΧΖ4ΟΡ1Θ-ΨΤΥ
Παράταση ισχύος της 1205/11-04-2018 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6929ΟΡ1Θ-Β7Ω) με θέμα: "Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
01-02-2019 12:30:59    01-02-2019 12:30:59      14
6ΙΓ3ΟΡ1Θ-ΨΨΩ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης, του έργου: «Κατά μήκος τομή οδοστρώματος για το τμήμα σύνδεσης κόμβου Πλατανιά με την Π.Ε.Ο. Χανίων – Κολυμβαρίου μήκους 140,00 m για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αγωγών αποχέτευσης» στην Τ.Κ. Γερανίου του Δήμου Πλατανιά» με ανάδοχο εκσκαφής τον Εμμανουήλ Ξέκαλο Πολιτικό μηχανικό Ε.Δ.Ε.
01-02-2019 10:31:20    01-02-2019 10:31:20      124
6ΒΝ1ΟΡ1Θ-31Ω
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Καθαρισμοί – κλαδοκοπές σε επιλεγμένα σημεία του Ε.Ο.Δ. Κρήτης στα διοικητικά όρια του Ν. Ρεθύμνης», με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας της οδού σε ικανοποιητικό επίπεδο.
30-01-2019 09:07:51    30-01-2019 09:07:51      122