Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΕΛ1ΟΡ1Θ-0ΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0869 ΠΟΣΟΥ 85,00 ΕΥΡΩ
19-10-2018 13:48:11    19-10-2018 13:48:11      6146
Ψ32ΙΟΡ1Θ-7ΧΥ
Τοποθέτηση ωφελούμενων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες της Α.Δ.Κ.
19-10-2018 13:45:31    19-10-2018 13:45:31      14968
ΨΚΗ1ΟΡ1Θ-ΔΛΗ
Έγκριση της 94/2018 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων
19-10-2018 12:35:12    19-10-2018 12:35:12      14503
66Υ0ΟΡ1Θ-Φ21
438/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, έλεγχος νομιμότητας
19-10-2018 12:12:52    19-10-2018 12:12:52      14733
Ψ236ΟΡ1Θ-447
Συγκρότηση – Ορισμός Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού
16-10-2018 14:26:51    16-10-2018 14:26:51      14736
75Κ9ΟΡ1Θ-4Ε2
Έγκριση της αριθμ. 327/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
15-10-2018 07:32:24    10-10-2018 11:20:13      14199
Ψ5ΕΧΟΡ1Θ-ΩΛΩ
Κύρωση πίνακα προακτέων των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Χερσονήσου για το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως 30-04-2018
12-10-2018 13:15:31    12-10-2018 13:15:31      14386
ΩΘΩΣΟΡ1Θ-Ψ55
Έγκριση της αριθμ. 301/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
12-10-2018 13:14:11    12-10-2018 13:14:11      14589
6ΙΜΧΟΡ1Θ-ΛΣΧ
Έγκριση της αριθμ. 422/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου
09-10-2018 08:02:52    09-10-2018 08:02:52      14042
ΩΟ4ΔΟΡ1Θ-ΠΚ6
Έγκριση της υπ’ αριθ. 309/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων σε ορθή επανάληψη
09-10-2018 08:00:59    09-10-2018 08:00:59      14331