Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης υδάτων»

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω53ΩΟΡ1Θ-ΕΛΔ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΑΛΕΜΥΛΟΣ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΖΕΡΒΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ.
18-04-2019 11:19:53    18-04-2019 11:19:53      οικ. 1048/19
Ψ23ΤΟΡ1Θ-9ΞΣ
Χορήγηση παράτασης και τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.:450/20-07-2017 (ΑΔΑ:7Ι8ΧΟΡ1Θ-ΥΧ4), άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στον ΚΑΜΑΡΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Εμμανουήλ στη θέση ΑΛΩΝΑΚΙ ΣΙΣΙΟΥ της Τ.K. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
08-04-2019 13:43:47    08-04-2019 13:43:47      2929/18
6ΤΠΖΟΡ1Θ-ΙΩΗ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΣΟΧΩΡΑ της Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ Δ.Ε.ΚΟΦΙΝΑ, στο Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
08-04-2019 13:39:53    08-04-2019 13:39:53      2730/18
ΨΝΩΟΟΡ1Θ-3ΒΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ της ΤΚ ΣΟΥΓΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Δήμου ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΕΛΙΝΟΥ.
05-04-2019 13:51:00    05-04-2019 13:51:00      772/19
ΩΚΤΙΟΡ1Θ-05Ο
Περιβαλλοντικό Κόστος, Κόστος Πόρου και Περιβαλλοντικό Τέλος των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) EL1339, EL1340 και EL1341 του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13), για το έτος 2019
05-04-2019 11:05:46    05-04-2019 11:05:46      914
9ΛΘ4ΟΡ1Θ-Δ50
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη θέση ΜΑΚΡΩΝΑΣ οικισμού Κ.ΠΟΥΛΙΕΣ της ΤΚ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
02-04-2019 15:00:19    02-04-2019 15:00:19      689/19
ΨΛΩ5ΟΡ1Θ-ΟΧ1
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης Υδρευτικής χρήσης (ύδρευση 760 ατόμων) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Τ.Κ. ΣΟΚΑΡΑ Δ.Ε.ΚΟΦΙΝΑ, στο Δήμο ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
02-04-2019 12:02:18    02-04-2019 12:02:18      2733/18
6ΗΥΞΟΡ1Θ-ΟΥΟ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ της Τ.Κ. ΑΣΗΜΙΟΥ Δ.Ε.ΚΟΦΙΝΑ, στο Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
02-04-2019 11:57:39    02-04-2019 11:57:39      2732/18
6ΩΛΑΟΡ1Θ-ΔΒΧ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αποπεράτωση ανόρυξης γεώτρησης, στη θέση ΚΑΤΩ ΛΑΜΙΑ της Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στους ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΕΜΜ. και ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
29-03-2019 11:01:45    29-03-2019 11:01:45      2663/18