Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΙ- ΔΕΥΑ-ΚΡΗΤΗΣ-Παροχή Στοιχείων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης

Βροχοπτώσεις Υδρολογικού Έτους 2012-2013

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, επιβάλλεται η τροποποίηση της με αρ. 1596/30-6-2009 (ΦΕΚ 1333/Β/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις των στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι και την 30-3-2012, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην τροποποίηση της.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΞ5ΟΡ1Θ-ΨΔ7
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΣΚΑΦΥΔΙΑ της ΤΚ ΜΕΡΩΝΑ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.
14-02-2019 11:37:19    14-02-2019 11:37:19      2994/18
78ΕΩΟΡ1Θ-0ΙΦ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ της ΤΚ ΜΕΡΩΝΑ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
14-02-2019 11:35:26    14-02-2019 11:35:26      2993/18
ΩΠΠΚΟΡ1Θ-ΥΦ9
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΔΡΥΑΔΕΣ ή ΔΡΥΓΙΑΔΕΣ της ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.
14-02-2019 11:33:26    14-02-2019 11:33:26      2992/18
ΨΡΑ7ΟΡ1Θ-ΩΞΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΜΑΤΙ ή ΑΜΑΤΙ της ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ.
14-02-2019 11:31:34    14-02-2019 11:31:34      2991/2018
62Ω8ΟΡ1Θ-ΧΔ5
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/29-12-2014 (ΑΔΑ: Β3ΩΧΟΡ1Θ-ΜΚΤ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΓΕΦΥΡΑ (ΔΡΥΓΙΑΔΕΣ) της Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
14-02-2019 11:26:19    14-02-2019 11:26:19      303/2019
6ΞΧΡΟΡ1Θ-6ΚΤ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη θέση ΛΙΜΟΧΩΡΙ ή ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ της ΤΚ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
12-02-2019 08:51:08    12-02-2019 08:51:08      802/2018
ΨΜΕΕΟΡ1Θ-1ΧΜ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΜΕΛΙΣΟΧΑΡΑΚΟ της Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ Δ.Ε.ΒΙΑΝΝΟΥ, του Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ
11-02-2019 09:11:18    07-02-2019 13:54:11      2738/2018
ΨΑ5ΓΟΡ1Θ-Δ8Ε
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στο ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ στη θέση ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ της ΤΚ ΑΣΗΜΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
06-02-2019 13:09:15    06-02-2019 13:09:15      2734/2018
Ψ7Ψ4ΟΡ1Θ-ΛΙ9
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2477/2013/24-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ1Θ-4ΧΟ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΠΑΝΩ ΒΡΥΣΗ της Τ.Κ. ΜΕΛΑΜΠΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΠΗΣ Δήμου ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
06-02-2019 09:59:20    06-02-2019 09:59:20      124/2019
ΩΖ2ΛΟΡ1Θ-Θ2Ζ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 2332/16-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ6ΚΟΡ1Θ-ΓΒ1) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΑΝΕΓΥΡΙΔΑ της Τ.Κ. ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
06-02-2019 09:53:31    06-02-2019 09:53:31      64/2019