Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΦΕΟΡ1Θ-1ΘΤ
Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας - λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
22-05-2019 13:52:20    22-05-2019 13:52:20      οικ.1120
6ΧΑΦΟΡ1Θ-Λ31
Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης που έγινε στις 23-04-2019 για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση της βατότητας του κυρίως μονοπατιού και των βοηθητικών αντιπυρικών μονοπατιών διαφυγής του ΕΠΣ για το 2019», προϋπολογισμού 24.417,34 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
17-05-2019 12:54:01    17-05-2019 12:54:01      οικ.988
ΩΧΠ6ΟΡ1Θ-8Β1
Περίληψη Άδειας εγκατάστασης Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΣΠΗΕ) στη θέση "Κισός" του Δ. Κισσάμου Ν. Χανίων Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,5 MW (Αιολικό) και 5 MW (Εγγυημένη).
09-05-2019 10:01:01    09-05-2019 10:01:01      1061
ΩΔΜ9ΟΡ1Θ-8ΕΜ
Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», Προϋπολογισμού 72.529,21 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
03-05-2019 14:34:49    03-05-2019 14:34:49      οικ. 1026
6Α38ΟΡ1Θ-6ΝΦ
Παράταση ισχύος (3η) της 1205/11-04-2018 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6929ΟΡ1Θ-Β7Ω) με θέμα: "Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
25-04-2019 10:46:13    25-04-2019 10:46:13      970
Ω0ΡΕΟΡ1Θ-ΜΓΦ
Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) κοινής επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων των υποσυστημάτων ΜΗΜΕΔ και ΚΗΣΚ, για τις ανάγκες των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, της ΑΠΔ Κρήτης, για το έτος 2019, σύμφωνα με τα αρ.118 και 221 του Ν.4412/16.
24-04-2019 14:17:49    24-04-2019 14:17:49      οικ. 950