Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΣΥΞΟΡ1Θ-1ΡΛ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 588/26-03-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΑΣΚΥΦΟΥ 1200551», ιδιοκτησίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, που βρίσκεται εγκατεστημένος σε θέση πλησίον της ΤΚ Ασκύφου, Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης
14-06-2019 14:42:52    14-06-2019 14:42:52      1329
9Λ9ΑΟΡ1Θ-ΗΘ4
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Αμιρών Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου»
14-06-2019 14:38:31    14-06-2019 14:38:31      1304
ΨΔ6ΗΟΡ1Θ-ΠΧΧ
Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων , εντός ορίων οικισμού Ασπρουλιάνοι Δ.Ε. Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (Ά 60)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14-06-2019 11:43:45    14-06-2019 11:43:45      3878/2017
6ΜΚ3ΟΡ1Θ-ΧΜΠ
Επαναδημοσίευση της με αρ. 2524/12-05-1988 απόφασης Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Δ'/395) με το συνημμένο διάγραμμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.3756/2009.
12-06-2019 12:49:53    12-06-2019 12:49:53      1390
6Ο66ΟΡ1Θ-756
Αναγνώριση οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Σελλιά Δ.Ε Βάμου του Δήμου Αποκορώνου με την αρ. 44 επαρχιακή οδό (Καλύβες-Βάμος-Γεωργιούπολης) ως κύρια δημοτική .
10-06-2019 10:58:17    10-06-2019 10:58:17      1742
7ΝΜΚΟΡ1Θ-5ΙΦ
Διόρθωση σφάλματος επι χάρτου που αφορά την δημοτική οδό η οποία είχε αναγνωριστεί με την αρ. πρ. 4384/3624/10.12.2001(Δ'1138) Απόφαση Νομάρχη Χανίων, ως κύρια δημοτική οδός
10-06-2019 10:42:17    10-06-2019 10:42:17      1738
Ω84ΑΟΡ1Θ-Η2Δ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φράγμα Αμιρών - Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου», με κύριο του έργου την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Βιάννου, στην Π.Ε. Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
06-06-2019 10:23:54    06-06-2019 10:23:54      1372/2019
ΩΩΤΖΟΡ1Θ-Ψ7Α
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Άπτερα-Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της Π.Ε. Χανίων» και συγκεκριμένα στην θέση Μεγάλα Χωράφια, επί του ΒΟΑΚ, Δ/νουσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. ,και αναδόχου Δομική Κρήτης Α.Ε. (στένωση λωρίδας-κυκλοφορία σε δύο ρεύματα) .
05-06-2019 12:24:35    05-06-2019 12:24:35      2039
6ΨΨΘΟΡ1Θ-ΔΩ0
Τροποποίηση-αντικατάσταση συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-06-2019 09:56:50    04-06-2019 09:56:50      οικ.1192
ΨΨΡ8ΟΡ1Θ-Ρ34
Χορήγηση άδειας (Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ.πρωτ. 3834/17-01-2013 άδειας ως προς την προσθήκη νέων αποβλήτων) για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ του Γεωργίου», που εδρεύει στο Καστέλι Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου.
31-05-2019 14:54:39    31-05-2019 14:54:39      1467