Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΠΩΟΡ1Θ-Ο6Ρ
«Τροποποίηση της αριθ.5684/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΦ8ΟΡ1Θ-ΩΝΠ) απόφασης περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων (άρθρου 98 του Π.Δ 284/88) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων».
17-04-2019 14:13:31    17-04-2019 14:13:31      2539
6ΡΠΜΟΡ1Θ-Ζ6Τ
ΑΑΥ 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:31:48    16-04-2019 10:31:48      2513
6ΥΘ0ΟΡ1Θ-ΙΡΦ
ΑΑΥ 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 620,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 10:24:04    16-04-2019 10:24:04      2511
7ΜΩΧΟΡ1Θ-5ΕΘ
ΑΑΥ 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 144,00 ΕΥΡΩ
16-04-2019 09:57:19    16-04-2019 09:57:19      2512
Ψ0ΓΑΟΡ1Θ-1ΦΞ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410207001 ΠΟΣΟΥ 282,72 ΕΥΡΩ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
10-04-2019 11:33:25    10-04-2019 11:33:25      2385
7ΧΔΝΟΡ1Θ-ΖΤ7
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 "ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ" ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ
10-04-2019 11:29:25    10-04-2019 11:29:25      2283
Ω3Λ6ΟΡ1Θ-ΔΞ3
ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420404001 338,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420403001 120,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420405001 285,00 ΕΥΡΩ
05-04-2019 13:11:02    05-04-2019 13:11:02      2285
ΩΗΒΠΟΡ1Θ-ΟΓΤ
Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα στο Καστρί /Κερατόκαμπος του Δήμου Βιάννου και στο Λέντα (Λούτρα) του Δήμου Γόρτυνας.
05-04-2019 11:17:13    05-04-2019 11:17:13      1444
ΩΤΨ1ΟΡ1Θ-ΖΜΡ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 ΑΛΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ
04-04-2019 13:02:42    04-04-2019 13:02:42      2254
ΩΕΔΞΟΡ1Θ-ΤΨΞ
«Επανακαθορισμός αιγιαλού – καθορισμός παραλίας στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, Ν. Ηρακλείου».
04-04-2019 09:18:48    04-04-2019 09:15:12      554