Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗ1ΞΟΡ1Θ-7Ν8
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 9839 (Δαπάνες Καθαριότητας).
12-01-2018 15:15:54    12-01-2018 15:15:54      Οικ.185
62ΣΓΟΡ1Θ-ΞΩ6
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 9111 (Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού).
12-01-2018 15:13:35    12-01-2018 15:13:35      Οικ.186
ΨΘ7ΠΟΡ1Θ-ΝΘ9
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 9122 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας) & 9131 (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού).
12-01-2018 15:08:29    12-01-2018 15:08:29      Οικ.191/2455/2018
ΩΣΗΣΟΡ1Θ-7Κ7
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ 9169 (Λοιπές Προμήθειες).
12-01-2018 15:03:33    12-01-2018 15:03:33      Οικ.190/2453/2018
6Σ17ΟΡ1Θ-ΘΣΦ
Μεταβολές Εκτελούμενου Προυπολογισμού
12-01-2018 14:38:50    12-01-2018 14:38:50      Οικ. 181
ΩΖΠΕΟΡ1Θ-ΠΥΛ
Μεταβολές Εκτελούμενου Προυπολογισμού
12-01-2018 14:35:53    12-01-2018 14:35:53      Οικ. 182
6Β82ΟΡ1Θ-ΧΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 83,79 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
11-01-2018 09:21:56    11-01-2018 09:21:56      100
ΩΒ1ΓΟΡ1Θ-262
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 24,80 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
11-01-2018 09:19:25    11-01-2018 09:19:25      69
Ω15ΧΟΡ1Θ-ΗΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 2751 ΠΟΣΟΥ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ"
11-01-2018 09:14:13    11-01-2018 09:14:13      87
62ΘΔΟΡ1Θ-8Σ4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0851 ΠΟΣΟΥ 760,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΑ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ
11-01-2018 09:11:03    11-01-2018 09:11:03      101