Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Фορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2018.

Επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα είδη των ομάδων Α και Γ σύμφωνα με τους όρους της αρ. 4916+3669+3668/15-11-2018 διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (76.943,55€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 95.410,00€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)  της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, σαρωτών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ και κεντρικού τριφασικού συστήματος αδιάλειπτης ενέργειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΟΝΟΡ1Θ-Τ6Ε
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2120201001 - 1906-101-0000000 6.700,00€ - 2410989899 - 1906-101-0000000 5.000,00€ - 2420403001 - 1906-501-0000000 1.000,00€ – 2420404001 - 1906-501-0000000 1.000,00€ - ΜΕΙΩΣΗ 2410989899 / 1906-999-0200000 2.500,00€ - 2120201001 / 1906-999-0300000 6.700,00€ - 2410989899 / 1906-999-0200000 2.500,00€ - 2420403001 / 1906-999-0200000 1.000,00€ – 2420404001 / 1906-999-0200000 1.000,00€)
24-01-2019 07:46:11    24-01-2019 07:46:11      4198/2019/Οικ.443
91ΑΒΟΡ1Θ-32Ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΔΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
23-01-2019 15:10:51    23-01-2019 15:10:51      434
ΩΓΗΥΟΡ1Θ-Τ9Δ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2130102001 - 1906-999-0200000 18.099,60€ - 2190303002 - 1906-999-0200000 4.629,28€ - 2410301001 - 1906-999-0200000 3.700,00€ – 2410302001 - 1906-999-0200000 1.932,00€ - ΜΕΙΩΣΗ 2120101001 / 1906-999-0200000 22.728,88€ - 2410301001 / 1906-999-0300000 3.700,00€ - 2410302001 / 1906-999-0300000 1.932,00€)
23-01-2019 09:49:01    23-01-2019 09:49:01      4202/2019/Οικ.444
ΩΘΤΧΟΡ1Θ-Τ50
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΚΑΕ 2410202001 ΠΟΣΟΥ 324,37 ΕΥΡΩ "ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"
22-01-2019 09:30:05    22-01-2019 09:30:05      258
6ΒΨ4ΟΡ1Θ-ΛΜ9
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Θέσεων Αμμοληψίας (άρθρου 100 του Π.Δ 284/88) που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου».
18-01-2019 15:06:51    18-01-2019 15:06:51      195
ΩΛΣΝΟΡ1Θ-ΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΚΑΕ 2420403001 ΠΟΣΟΥ 30,00 ΕΥΡΩ
17-01-2019 09:50:54    17-01-2019 09:50:54      254
ΩΘΧΧΟΡ1Θ-4Χ0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 220.989,93 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΤΑ ΚΑΕ : 0511, 0515, 0719, 0821, 0722, 0823, 0824, 0826, 0829, 08231, 0832, 0841, 0843, 0845, 0851, 0861, 0869, 0875, 0879, 0892, 0899, 1111, 1121, 1231, 1311, 1321, 1329, 1511, 1512, 1699, 1711, 1713, 1723, 1731, 2751, 9111, 9151, 9169, 9171, 9829, 9831, 9844, 9851, 9873
17-01-2019 08:41:34    17-01-2019 08:41:34      9516
ΩΨΨΝΟΡ1Θ-ΡΒ3
«Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Άρβη του Δήμου Βιάννου».
16-01-2019 10:59:35    16-01-2019 10:59:35      8162/2018
ΩΤΑΜΟΡ1Θ-8ΩΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ
15-01-2019 15:02:43    15-01-2019 15:02:43      9185
6ΔΠΛΟΡ1Θ-ΔΝΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 250,00 ΕΥΡΩ
15-01-2019 14:56:06    15-01-2019 14:56:06      9184