Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Η υπ΄ αριθμ. Α.Π.ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1./3/οικ.772/04-01-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Δ65465ΧΘΨ-90Ε)

Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017  του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Α.Α.Δ.Ε., (ΦΕΚ 44/21-12-2017 τ. ΑΣΕΠ).

 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)

 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Επιβολή προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
97Η1ΟΡ1Θ-3Ω5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.139/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαιστού
15-01-2018 15:29:25    15-01-2018 15:29:25      269
ΩΘ6ΧΟΡ1Θ-ΕΕ6
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.137/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαιστού
15-01-2018 15:26:38    15-01-2018 15:26:38      270
60ΟΗΟΡ1Θ-Ο6Ο
Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018 του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
15-01-2018 15:09:20    15-01-2018 15:09:20      14778/2017
ΩΠΨ2ΟΡ1Θ-2ΓΡ
Ακύρωση της υπ΄ αρ. 373/2017 (ΑΔΑ:ΩΗΑΕΩ9Η-Ψ6Δ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας
15-01-2018 14:50:43    15-01-2018 14:50:43      17196/17/15-1-2018
6ΚΠΣΟΡ1Θ-8ΜΛ
Ακύρωση της υπ΄ αρ.376/2017 (ΑΔΑ:6ΑΩ0Ω9Η-ΥΗ3) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας ως
15-01-2018 14:36:59    15-01-2018 14:36:59      15741/17/15-01-2018
Ω439ΟΡ1Θ-Π0Υ
Απόρριψη της από 27/09/2017 αίτησης θεραπείας της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση Δημοτικού κτιρίου σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής έκφρασης», κατά της παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής να εκδώσει απόφαση επί του υπ’αριθμ.πρωτ.73212/21-06-2017 αιτήματος του αναδόχου
15-01-2018 13:15:50    15-01-2018 13:15:50      212
7ΖΗΣΟΡ1Θ-8ΑΧ
Η υπ’ αριθμ. 203/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
15-01-2018 10:46:41    15-01-2018 10:46:41      17100/2017
6ΝΜ3ΟΡ1Θ-6ΓΕ
Η υπ’ αριθμ. 546/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου,έλεγχος νομιμότητας.
15-01-2018 10:40:11    15-01-2018 10:40:11      17025/2017
ΩΖΝΕΟΡ1Θ-4ΞΝ
Οι υπ’ αριθμ. 725/2017 σε ορθή επανάληψη και 1074/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου έλεγχος νομιμότητας.
15-01-2018 10:35:54    15-01-2018 10:35:54      17064/2017
Ψ7ΤΚΟΡ1Θ-Γ70
Η αρ. 240/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας,έλεγχος νομιμότητας
15-01-2018 10:15:30    15-01-2018 10:15:30      17449/2017