Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

4E/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/9-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

2Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018 , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότηταςοκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΨ8ΟΡ1Θ-ΩΩ8
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στoν Δήμο Βιάννου
19-03-2018 12:37:33    19-03-2018 12:37:33      2782
7ΘΦΗΟΡ1Θ-ΧΑ5
Κύρωση πινάκων προακτέων μονίμων, καθώς και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Αποκορώνου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 30-04-2017 (αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Χανίων 69/2018 και 53/2018, αντίστοιχα)
19-03-2018 12:33:01    19-03-2018 12:33:01      3592
7Σ8ΨΟΡ1Θ-ΛΕΡ
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου υπηρετούντος στον Δήμο Ανωγείων
19-03-2018 12:23:59    19-03-2018 12:23:59      2007
Ψ4ΓΘΟΡ1Θ-ΜΛΘ
Πρόσληψη ΙΔΟΧ Σφακιανάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου στο Δήμο Ιεράπετρας (ΦΕΚ 273/τ. Γ'/16-3-2018)
19-03-2018 12:21:04    19-03-2018 12:21:04      2281
6Ρ25ΟΡ1Θ-ΘΡ1
31/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
19-03-2018 12:03:36    19-03-2018 12:03:36      3579
Ψ08ΟΟΡ1Θ-ΘΛΩ
42/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
19-03-2018 12:01:08    19-03-2018 12:01:08      3512
6Θ73ΟΡ1Θ-Χ0Ω
94/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η, έλεγχος νομιμότητας
19-03-2018 11:59:39    19-03-2018 11:59:39      3607
6ΑΘΛΟΡ1Θ-ΨΒΡ
Έγκριση της αριθμ. 92/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
19-03-2018 10:15:16    19-03-2018 10:15:16      3332
ΩΧΕ3ΟΡ1Θ-ΤΦΠ
225/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
19-03-2018 09:25:22    19-03-2018 09:25:22      2601
696ΚΟΡ1Θ-7ΜΟ
156/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
19-03-2018 08:33:41    19-03-2018 08:33:41      2792