Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

5ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ.

4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  18 /21.5.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ.

2E/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2019

Μετά το από 24/4/2019 αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”, στην υπ΄αριθμ. 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2Κ/2019  ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚ2ΔΟΡ1Θ-ΦΓ4
Η υπ’ αριθμ. 200/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
14-06-2019 14:46:39    14-06-2019 14:46:39      6772
78ΘΖΟΡ1Θ-Η5Λ
Έγκριση πρόσληψης : α) οκτώ (8) ατόμων Τεχνιτών και β) δύο (2) ατόμων Υπαλλήλων Γραφείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. Α΄ Ζώνης Μεσσαράς (Τυμπακίου – Βώρων).
14-06-2019 14:42:31    14-06-2019 14:42:31      6690
ΨΣΞΕΟΡ1Θ-ΖΔΦ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 4599/16-04-2019 απόφασης (ΑΔΑ:ΩΨΩΒΟΡ1Θ-ΑΔ3) της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κρήτης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ).
14-06-2019 14:39:34    14-06-2019 14:39:34      6883
ΨΣΒ5ΟΡ1Θ-5Φ8
Η αριθμ. 131/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-06-2019 14:33:47    14-06-2019 14:33:47      6905
ΨΟΖ4ΟΡ1Θ-ΩΛΚ
Εξαίρεση της Κηποπούλου Άννας Μαρίας του Αστερίου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός της παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Επιστημονικής Συνεργάτιδας του Δήμου Πλατανιά.
14-06-2019 14:30:15    14-06-2019 14:30:15      5501
7ΖΦΟΟΡ1Θ-ΧΒΟ
Η αρ. 199/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
14-06-2019 14:20:19    14-06-2019 14:20:19      6860
7ΖΛΧΟΡ1Θ-ΓΒΙ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Τ.Ο.Ε.Β. Οροπεδίου Λασιθίου.
14-06-2019 14:10:03    14-06-2019 14:10:03      6799
64ΖΟΟΡ1Θ-ΣΘΧ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από υπάλληλο που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
14-06-2019 11:45:36    14-06-2019 11:45:36      6921
ΨΗ1ΤΟΡ1Θ-ΤΣΞ
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Καντάνου, για τις ανάγκες του Φορέα.
14-06-2019 11:37:04    14-06-2019 11:37:04      6773
ΩΡ4ΦΟΡ1Θ-ΕΜΨ
Έγκριση προμήθειας ενός (1) ηλεκτροκίνητου μίνι λεωφορείου και τριών (3) ηλεκτροκίνητων δικύκλων από το ελεύθερο εμπόριο για κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων.
14-06-2019 11:31:27    14-06-2019 11:31:27      6885