Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10.10.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/14.9.2018, τ.ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΣΦ2ΟΡ1Θ-6ΜΙ
873/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
13-11-2018 08:28:17    13-11-2018 08:28:17      15741
ΩΓΠΚΟΡ1Θ-ΧΚΞ
867/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
13-11-2018 07:37:09    13-11-2018 07:37:09      15785
ΩΤΝΔΟΡ1Θ-ΝΛ0
Έγκριση της υπ’ αριθ. 343/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων.
13-11-2018 07:35:02    13-11-2018 07:35:02      15385
755ΣΟΡ1Θ-2ΝΣ
Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
13-11-2018 07:33:00    13-11-2018 07:33:00      15905
ΨΠ4ΒΟΡ1Θ-63Ι
Η αρ. 875/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 12:28:38    12-11-2018 12:28:38      15782
ΨΠ61ΟΡ1Θ-ΗΓΙ
Η αρ. 879/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 12:23:44    12-11-2018 12:23:44      15792
ΨΒΘ8ΟΡ1Θ-ΡΞΩ
Η αρ. 887/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 10:38:16    12-11-2018 10:38:16      15788
6Σ8ΑΟΡ1Θ-33Ν
Εξέταση της από 10/09/2018 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 10:28:42    12-11-2018 10:28:42      15465
Ω9Ε4ΟΡ1Θ-ΔΦΣ
Η υπ' αριθμ.220/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 10:07:31    12-11-2018 10:07:31      15471
ΩΛ60ΟΡ1Θ-ΙΟΞ
Η υπ' αριθμ.235/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού,έλεγχος νομιμότητας
12-11-2018 10:03:28    12-11-2018 10:03:28      15601