Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ζ5ΙΟΡ1Θ-Ο39
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
15-07-2019 13:15:47    15-07-2019 13:15:47      2338
ΩΗΗΖΟΡ1Θ-Ζ0Φ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
15-07-2019 12:54:17    15-07-2019 12:54:17      2291
ΩΒ4ΘΟΡ1Θ-ΗΥ6
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρεθύμνου για το Κυνηγετικό έτος 2019-2020
15-07-2019 07:37:52    15-07-2019 07:37:52      2354
663ΡΟΡ1Θ-Γ0Α
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
12-07-2019 12:01:37    12-07-2019 12:01:37      2150
Ψ2ΔΨΟΡ1Θ-2ΔΣ
Έγκριση μελέτης «Βελτίωση-Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου Νομού Λασιθίου»
10-07-2019 15:03:11    10-07-2019 15:03:11      2277
ΩΗΣΨΟΡ1Θ-ΖΩΝ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ. Σ. Σητείας Π.Ε.Λασιθίου
08-07-2019 10:13:16    08-07-2019 10:13:16      2292
ΨΨΜ0ΟΡ1Θ-0Δ9
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ.Νεάπολης Π.Ε. Λασιθίου».
08-07-2019 10:08:50    08-07-2019 10:08:50      2293
ΩΔΚΗΟΡ1Θ-8ΘΖ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
04-07-2019 13:45:09    04-07-2019 13:45:09      2199
6ΧΕ6ΟΡ1Θ-ΘΣ5
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
03-07-2019 14:32:33    03-07-2019 14:32:33      2173
9ΗΠΙΟΡ1Θ-ΣΘΩ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
03-07-2019 14:29:22    03-07-2019 14:29:22      2137