Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΣΞΟΟΡ1Θ-33Τ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
19-03-2018 13:48:00    19-03-2018 13:48:00      665
6Φ61ΟΡ1Θ-3ΘΓ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
19-03-2018 13:40:31    19-03-2018 13:40:31      562
ΨΦΥ1ΟΡ1Θ-ΧΑΨ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
19-03-2018 13:26:49    19-03-2018 13:26:49      629
Ψ8ΖΜΟΡ1Θ-Ξ5Υ
Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου-τεχνικού οδηγού για την υλοποίηση της δράσης D1, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE13 INF/GR/000188
16-03-2018 14:56:18    16-03-2018 14:56:18      18691/297
Ω01ΠΟΡ1Θ-Ν94
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
14-03-2018 12:43:33    14-03-2018 12:43:33      621
ΩΤΛΩΟΡ1Θ-ΡΤ5
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
14-03-2018 08:54:24    14-03-2018 08:54:24      698
66ΛΩΟΡ1Θ-ΔΕΚ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
08-03-2018 09:04:11    08-03-2018 09:04:11      587
ΩΕ1ΦΟΡ1Θ-2ΗΣ
Τροποποίηση της αρίθ. 2804/08-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ71ΦΟΡ1Θ-ΨΨΓ) απόφασης Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας Χανίων και Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
07-03-2018 08:27:43    07-03-2018 08:27:43      593
Ψ3Υ9ΟΡ1Θ-4ΟΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
01-03-2018 14:55:38    01-03-2018 14:55:38      473
ΨΕΞΕΟΡ1Θ-ΙΞΤ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
01-03-2018 14:55:00    01-03-2018 14:55:00      473