Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
75ΔΙΟΡ1Θ-ΖΣΦ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
16-01-2018 08:09:47    16-01-2018 08:09:47      144
6ΛΒΧΟΡ1Θ-0ΨΓ
Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασιών Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2018
12-01-2018 14:21:24    12-01-2018 14:21:24      123
ΨΡΜΠΟΡ1Θ-ΤΩΕ
Θεώρηση προγράμματος εργασιών-έργων και μελετών έτους 2018 Δ/νσης Δασών Χανίων
12-01-2018 14:19:30    12-01-2018 14:19:30      119
6025ΟΡ1Θ-133
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
11-01-2018 12:52:02    11-01-2018 12:52:02      35
7ΜΝΥΟΡ1Θ-Ε2Μ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
11-01-2018 07:41:28    11-01-2018 07:41:28      2912 π.ε.
ΨΚ0ΔΟΡ1Θ-ΙΨΡ
Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασιών Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2018
09-01-2018 15:05:48    09-01-2018 15:05:48      2913πε
6ΕΝΣΟΡ1Θ-ΦΡΗ
Έγκριση μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης Περιβάλλοντος μετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & βελτίωσης στον οδικό άξονα Βρύσσες-Χώρα Σφακίων
09-01-2018 15:02:48    09-01-2018 15:02:48      3
6ΠΘΘΟΡ1Θ-ΦΤΙ
Έγκριση μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης Λατομείου Αδρανών Υλικών στη θέση «ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
09-01-2018 14:49:30    09-01-2018 14:49:30      2
6ΑΝΥΟΡ1Θ-Ξ58
Απαγόρευση του κυνηγιού σε περιοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών , στη περιοχή που περικλείεται στα όρια της Π.Ε Χανίων κατα την τρεχουσα κυνηγετική περίοδο .
08-01-2018 09:04:16    08-01-2018 09:04:16      15073
6ΛΩΛΟΡ1Θ-Δ39
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
05-01-2018 10:02:57    05-01-2018 10:02:57      2781 π.ε.