Ανακοίνωση 22-03-2018

Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 3854/22-3-2018 απόφασης της Συντονίστριας της ΑΠΔ Κρήτης περί επιβολής προστίμου