Ανακοίνωση 11-01-2018

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 454/11-1-2018 έγγραφό της η Δ/νση Δ/σης της ΑΠΔ Κρήτης σας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Α.Π.ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1./3/οικ.772/04-01-2018 (ΑΔΑ: 7Δ65465ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία.